مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ farshidb 0دیدگاه

((بازاریابی و اقتصاد کلان)) بازاریاب ها با شناسایی روندهای اقتصاد کلان فرصت های زیادی را کشف می کنند. یک روند یعنی یک جهت یا یک سلسله از رویدادها که تا حدودی دارای نوسان و دوام باشد. برعکس، هوس یعنی چیزی که غیر قابل پیش بینی، کوتاه مدت و بدون اهمیت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی است. اگر به جای اینکه یک محصول یا برنامه بازاریابی جدید در تضاد با روندهای قوی باشد، هماهنگ با آنها باشد، احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که بازاریاب ها باید مهارت های تشخیص روند خود را توسعه دهند. با این حال، تشخیص…

فروردین ۱۱, ۱۳۹۶ farshidb 0دیدگاه

بحث از علل پیدایش تورم در دوره های گذشته در ایران از این جهت اهمیت دارد که جایگاه دولت و سیاست های آن در این زمینه را روشن خواهد کرد. اگر چه عامل ساختاری موجب پیدایش تورم در ایران بوده است، ولی علل گوناگون دیگری در تداوم سیر صعودی قیمت ها موثر بوده و هستند. با این وجود، با در نظر گرفتن ترتیب اولویت ها، می توان علل ساختاری، رشد نقدینگی، وارداتی و انتظارات تورمی را به عنوان علل تورم در ایران برشمرد. مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد ایران در دهه های معاصر، اتکای آن به استخراج و صدور نفت و…

فروردین ۱۱, ۱۳۹۶ farshidb 0دیدگاه

در مقالات قبلی به بررسی مفهوم تورم ، علل ایجاد تورم  و آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تورم پرداختیم. برای مقابله با تورم همانطور که در مورد علل ایجاد تورم صحبت شد، بایستی با عوامل بوجود آورنده تورم و تبعات منتجه آن مبارزه کرد. مبارزه با علل تورم تورم می تواند علل متفاوتی داشته باشد و هر علتی، روش خاصی را برای مبارزه اقتضا می کند: الف) روش مبارزه با علل اقتصادی فشار تقاضا: فشار تقاضا ممکن است از ناحیه عوامل پولی مثل افزایش حجم پول و عوامل غیر پولی(حقیقی) مثل مخارج بخش خصوصی یا دولتی باشد. در این خصوص…

فروردین ۱۰, ۱۳۹۶ farshidb 0دیدگاه

هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت ها کم و متناسب با رشد فعالیت های اقتصادی باشد، تقویت کننده رشد اقتصادی خواهد بود. اما تورم های شدید و بسیار شدید، آثار نامطلوبی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین آثار تورم می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) آثار اقتصادی تورم ۱-اثرات تورم روی تولید افزایش مستمر قیمت ها غالبا باعث کاهش تولید و گسترش رکود است. زیرا از یک طرف افزایش هزینه های تولید و بالا رفتن قیمت های تمام شده، زمینه کاهش تولید را فراهم می کند، و از طرف…