بهمن ۲۶, ۱۳۹۵ farshidb 2دیدگاه

تفکر استراتژیک چیست؟

 

از دیدگاه ماهوي تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم است و این شم و بصیرت باعث می شود تا در شرایط پیچیده کسب و کار :

 

۱- واقعیتهاي بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛

۲- ویژگیهاي جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛

۳- جهشهاي (ناپیوستگیهاي) کسب و کار درك شود؛

۴- و براي پاسخگویی به این شرایط راهکارهاي بدیع و ارزش آفرینی خلق شود.

تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و کدامیک موثر نیست و چرا، و چگونه عوامل موثر براي مشتري ارزش می آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می کند. بدون این تشخیص، صرف منابع (مادي و غیرمادي) سازمان براي دستیابی به موفقیت بی حاصل خواهدبود.

تفکر استراتژیک پیش بینی آینده نیست. تفکر استراتژیک تشخیص به موقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصت هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند.

تفکر استراتژیک از طریق تشخیص و تقویت فعالیتهایی که ارزشهاي منحصر به فردي براي مشتري ایجاد می کند، مزیت رقابتی می آفریند. این کار ازطریق فهم قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن انجام می شود. و این امر در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار، یک رویکرد بی نظیر است.

 

تفکر استراتژیک براي سازمان و ذینفعان آن انگیزه و تعهد ایجاد می کند.

این بصیرت چگونه ایجاد می شود؟ پاسخ این سوال در یک عبارت؛ یادگیري از محیط کسب و کار است.

یکی از ابعاد مهم این یادگیري، یادگیري از مشتري است. مطالعه بازار براي شناخت رفتار مشتري و رسیدگی به شکایات او به منظور فهم عمیق خواسته هاي ارزش آفرین، فرایندهاي معمول یادگیري از مشتري به شمار می آیند. این یافته ها کانون توجه استراتژیست براي ارائه راهکارهاي بدیع و موفقیت ساز را مشخص می سازد. علاوه بر مشتریان، رفتار تامین کنندگان و رقبا نیز می تواند الهام بخش و پیام آور مفاهیم ارزشمندي از بازار باشد.

 

تجربه نیز یک ابزار مهم یادگیري از محیط کسب و کار است که عوامل موثر و غیرموثر حوزه مربوطه را آشکار می سازد. براي این کار هر سازمان باید با هدف تجربه و یادگیري ساز و کار لازم براي برنامه ریزي و اجراي مجموعه اي از اقدامات کوچک و کم ریسک را ایجاد کند.

 

کشف نیازهاي بی پاسخ بازار، فرصت کسب و کار می آفریند و هر قدر این نیاز اساسی تر باشد فرصت حاصله ارزشمندتر خواهدبود. چگونه می توان به نیازهاي نهفته بازار پی برد؟ هیچ قاعده اي براي این کار وجود ندارد، هرچند که هوشیاري و توجه مدیران می تواند زمینه را براي کشف این نیازها فراهم سازد. یک شیوه مناسب براي ایجاد این بصیرت به زیرسوال بردن روشهاي متعارف است.

 

براي رسیدن به هدف بیش از سرعت، به فکر راههاي میان بر باشید.

 

خلق راهکارهاي بدیع مستلزم شیوه تفکر واگراست. باید براي یک مسئله به دنبال راه حلهاي متفاوت بود. راه حلهایی که ناممکنهاي دستگاه فکري معمول را (در دستگاه فکري جدید) امکان پذیر سازد.

اگر کارکرد استراتژي خلق مزیت رقابتی دانسته شود، تفکر استراتژیک براي بقا و رشد سازمان در محیط پررقابت امروز امري اجتناب ناپذیر خواهد بود. مزیت رقابتی مستلزم تمایز جهت گیري نسبت به رقیب است و تمایز درجهت گیري به دیدگاههاي متفاوت و تازه اي نیاز دارد.

 

به طور خلاصه یک الگوی سودمند برای تفکر استراتژیک عبارتند از :

یادگیري مستمر از محیط، کشف نیازهاي بی پاسخ بازار و خلق راهکارهاي بدیع و ارزش آفرین .

 نوشته شده توسط فرشید بهارلو

2 دیدگاه در “تفکر استراتژیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *